Translate

sobota, 19 stycznia 2013

NABYCIE BĄDŹ ODRZUCENIE SPADKU PRZEZ MAŁOLETNIEGO

W jaki sposób możemy uzyskać nabycie spadku bądź odrzucnie spadku przez małoletniego?

Wszystkie sprawy spadkowe małoletniego możemy wyłącznie załatwić składając odpowiedni wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego.

Oczywiście o pozwolenie na nabycie spadku bądź odrzucenie spadku (w przypadku dziedziczenia samych długów) występujemy w imieniu małoletniego do Sądu Rodzinnego jako jego przedstawiciel ustawowy (matka, ojciec, opiekun prawny).

Niestety same załatwienie sprawy przed notariuszem nie wystraczy i nic nie daje.

Następnie jeśli uzyskamy już zgodę przed Sądem Rodzinnym na odrzucenie spadku to musimy złożyć również przed sądem spadku (czyli przed Sądem Rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy)  odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu  spadku w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o możliwości dziedziczenia naszego dziecka.
Natomiast po uzyskaniu zezwolenia sądu na nabycie spadku przez małoletniego musimy również złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do Sądu Rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (czyli do sądu spadku).

W przypadku dziedziczenia małoletniego musimy pamiętać, że zawsze koniecznie jest uzyskanie najpierw zgody Sądu Rodzinnego na zarządzanie i rozporządzanie jego majątkiem. Jeśli tego nie zrobimy to niestety czynność prawna w imieniu małoletniego będzie nieważna.

poniedziałek, 26 listopada 2012

POSTĘPOWANIE CYWILNE - SKARGA KASACYJNA

Po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 22.12.2004 r. dotychczasowa kasacja została zastąpiona środkiem w postaci skargi kasacyjnej. Skargi kasacyjnej nie możemy sporządzić i wniesć do sądu sami, przepisy obligują przymus adwokacko - radcowski, a więc skarga taka musi być sporządzona i wniesiona do sądu przez adwokata bądź radcę prawnego.

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i przysługuje ona od  prawomocnych wyroków wydanych przez sąd II instancji, które kończą postępowanie. Skarga kasacyjna przysługuje także od wskazanych postanowień sądu II instancji. Zaskarżalne skargą są postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończące postępowanie w sprawie.

Ze względu na rodzaj sprawy skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach:
1) o rozwód,
2) o separację,
3) o alimenty,
4) o czynsz najmu lub dzierżawy,
5) o naruszenie posiadania,
6) dotyczących kar porządkowych,
7) dotyczących świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych,
8) o deputatylub ich ekwiwalent,
9) rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
10) o ustalenie nieistnienia małżeństwa lub o unieważnienie małżeństwa.

Ponadto skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest:
1) niższa od 50 000 zł,
2) niższa niż 10 000 zł - w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach:
1) o przyznanie emerytury lub renty,
2) o wstrzymanie emerytury lub renty,
3) o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia skarga kasacyjna przysługuje także od orzeczeń sądu II instancji w sprawach:
1) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem,
2) z zakresu ochrony konkurencji,
3) z zakresu regulacji energetyki,
4) z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty,
5) z zakresu regulacji transportu kolejowego,
6) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna przysługuje tylko w sprawach:
1) o przysposobienie,
2) o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 150 000 zł.

Natomiast skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczących:
1) przepadku rzeczy,
2) zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem,
3) zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych, zarządu spadku nieobjętego oraz zwolnienia wykonawcy testamentu,
4) zniesienia współwłasnosći i działu spadku, jeżeli wartość przediotu zaskarżenia jest niższa niz 150 000 zł,
5) likwidacja niepodjętych depozytów.

Również skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna w postępowaniu egekucyjnym, jak również w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Jeśli chcemy aby naszą sprawę rozpoznał Sąd Najwyższy to musimy udać się do dobrego adwokata bądź radcy prawnego, który nam taką skargę kasacyjną sporządzi i wniesie. Najpierw warto przeanalizować całą sprawę z prawnikiem, począwszy od  Sądu I instancji, a kończąc na Sądzie II instancji po to aby stwierdzić, czy jest sens wnosić skargę kasacyjnę do Sądu Najwyższego w Warszawie, bowiem gdy SN naszą skargę oddali to niestety będzie nas to "słono " kosztowało.


czwartek, 22 listopada 2012

PRAWO RODZINNE - PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Kiedy możemy podwyższyć alimenty?

Podwyższyć alimenty  możemy praktycznie w każdym czasie, tym bardziej gdy od dłuższego czasu są one na jednym i tym samym poziomie. Dzieci dorastają, a także zwiekszają się ich podstawowe potrzeby. Jako uprawniona lub uprawniony nie musisz wykazywać i udowadniać, iż były małżonek na dzień dzisiejszy więcej zarabia. Wystarczy, że od początku rozwodu bądź rozstania alimenty nie były ani razu podwyższane, a dzieci dorosły i chodzą już do szkoły co wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Nawet gdy były małżonek bądź partner na obecną chwilę nie pracuje i nie zarabia to nie zmienia faktu, iż potrzeby dziecka wzrosły. Może sąd nie podwyższy aż tak bardzo ale zawsze coś podwyższy jeśli uzna, iż alimenty nie są wysokie, a potrzeby dziecka wzrosły. W dzisiejszych czasach możemy domagać się alimentów na jedno dziecko od 500 do 800 od średnio zarabiających zobowiązanych. A od tych co zarabiają powyżej 5000 zł możemy domagać się o wiele większych świadczeń alimentacyjnych, nawet powyżej 1000 zł do 2000 zł i więcej.

Pozew o alimenty składamy do naszego miejscowego Sądu Rejonowego. Pozew taki zwolniony jest z opłaty sądowej. Do takiej sprawy nie jest niezbędny nam adwokat, możemy w sądzie sobie poradzić samemu. Jednakże, gdy nie czujemy się na siłach wystapić przed sądem sami to koszt adwokata w takich sprawach to średnio ok. 1000 zł. Ważne jest, aby wnieść dobrze napisany pozew o podwyższenie alimentów, jak również dobrze uzasdaniony.

Jesli masz zasądzone alimenty od 300 do 400 zł to możesz złożyć pozew do sądu o podwyższenie.


                      PRZYKŁADOWY POZEW O PODWYŻSZENIE AlIMENTÓW

                                                                                     Wrocław, dnia 23 listopada 2012 r.


                                                                          Sąd Rejonowy w Bolesławcu
                                                                          III Wydział Rodzinny i Nieletnich
                                                                          ul. Sadowa 1
                                                                          59-700 Bolesławiec


                                                   Powód:  imię i nazwisko

                                                                   adres zamieszkania
                                                                   reprezentujący małoletniego-ą
                                                                   imię nazwisko
                                                                   adres zamieszkania

                                                Pozwany:  imie i nazwisko
                                                                    adres zamieszkania


POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW 

 Jako przedstawicielka (przedstawiciel)  ustawowa(y) małoletniego w imieniu małoletniego wnoszę o:


1. podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w ( Bolesławcu) z dnia (podać datę wydania wyroku),w sprawie sygn. akt (podać numer), od pozwanego (imię i nazwisko) na rzecz małoletniego powoda (imię i nazwisko) z kwoty (np.300 ) zł do kwoty (np. 500) zł miesięcznie, płatnych z góry na konto (matki lub ojca) przedstwaiciela ustawowego małoletniego do dnia (np. 10) każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat,;
2. zwrotu kosztów procesu według g norm przepisanych.

                                                             Uzasadnienie

Wskazać od kiedy zostały zasądzone alimenty, i czy były już podwyższane czy jeszcze nie. Jakie potrzeby dziecka zwiększyły się w ostatnim czasie oraz poprzeć dowodami. Czy na przykład dziecko na coś jest chore i wymaga kosztownego leczenia, co wiążę się także z dodatkowymi wydatkami.


                                                                                              Z wyrazami poważania
                                                                                                    czytelny podpis


Załączniki:

1. odpis pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami;
2.
3.

środa, 21 listopada 2012

PRAWO CYWILNE - SPÓŁKA CYWILNA

Co to jest spółka cywilna?, i kiedy warto prowadzić firmę w tej formie prawnej. Jakie są prawa wspólników w spółce cywilnej.

Spółkę cywilną rejstuje się w Ewidencji Działalności Gospodarzcych, tak samo jak działalnosć gospodarczą jednoosobową. Jej konstrukcję regulują przepisy prawa zobowiązań (art. 860 - 875 k.c.), a nie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Spółkę może założyć przynajmniej dwóch wspólników, którzy odpowiedzialni są solidarnie za zobowiązania spółki. Prawa i obowiązki wspólników w spółce cywilnej są bardzo podobne jak w związku małżeńskim. Majątek spółki pozostaje we współwłasności współników. Podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej, zaś sama spółka nie posiada osobowości prawnej. To wspólnicy są przedsiębiorcami i to oni mają firmy. Domniemywa się, iż wkłady wspólników są równe.

Umowa spółki cywilnej powinna być sporządzona w formie pisemnej między wszystkimi współnikami, a więc nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wystarczy prawnik do sporządzenia takiej umowy, chyba że sami sobie poradzimy. Każdy ze współników z ważnego powodu również ma prawo wystąpić ze spółki z każdym czasie. Natomiast jeżeli umowa spółki została zawarta na czas nieoznaczony to każdy wspólnik może wypowiedzieć swój wkład na 3 miesiące przed końcem roku obrachunkowego. W miejsce występującego wspólnika może wstąpić inny nowy wspólnik. Prawo do udziału w zyskach i obowiązek pokrywania strat mają wszysscy wspólnicy.

Każdy ze wspólników jest zarówno zobowiązany, jak i uprawniony do reprezentowania spółki. Spółka rozwiązuje się automatycznie wraz z momentem ogłoszenia upadłości. 

PRAWO RODZINNE - ROZWÓD

Jaki wziąć rozwód -  bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

Oczywiście jeśli jest ewidentna wina drugiego małżonka rozpadu małżeństwa korzystniej jest wziąć rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka. Jeśli nie jesteśmy w stanie poprowadzić sprawę rozwodową sami to lepiej zasięgnąć pomocy prawnika bądź adwokata, bowiem są to poważne sprawy do których podchodzi się emocjonalnie.

Małżonek, który jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego niewątpliwie przed sądem jest w gorszej sytuacji. Po pierwsze, sąd przyznaje małżonkowi winnemu ograniczone prawa rodzicielskie, a także ma to znaczenie przy zasądzaniu alimentów, bowiem raczej sąd przychyli się do propozycji wysokości świadczeń alimentacyjnych wnoszonych przez małżonka niewinnego. Sąd w takiej sytuacji  nie ma skrupułów, ażeby zasądzić odpowiednio wysokie alimenty. Poza tym małżonek niewinny może również żądać alimentów dla siebie, jak również partycypacji w innych opłatach związanych np. z utrzymaniem domu (prąd, raty kredytu hipotecznego) do czasu sądowego podziału majątku.

Natomiast jeśli decydujemy się na rozwód za porozumieniem stron - bez orzekania o winie, to musi zaistnieć przede wszystkich zgodność małżonków co do takiego rozwodu, zgodność do wysokości ustalonych alimentów, jak również zgodność do ustalonych kontaktów z dziećmi. Po prostu musi występować porozumienie na każdej płaszczyźnie. Jest to wtedy rozwód szybki i bezproblemowy.

Koszt wniesienia pozwu rozwodowego to 600 zł. W trudnej sytuacji można prosić sąd (wnosić) o całosciowe bądź przynajmniej częściowe zwolnienie z opłaty od pozwu. Do pozwu  trzeba dołączyć wtedy formularz o swoim stanie rodzinnym i majątkowym, który możemy wydrukować z internetu bądź otrzymać w najblizszym sądzie. Jest to formularz urzędowy i niezbędny przy wnoszeniu o zwolnienie z kosztów sądowych. 

            PRZYKŁADOWY WZÓR POZWU O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE


                                                                                   Wrocław, dnia 19 stycznia 2012 r.

                                                                                  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
                                                                                  XIII Wydział Cywilny Rodzinny
                                                                                  ul. Sądowa 1
                                                                                  50-046 Wrocław                                                 Powód:  imię i nazwisko
                                                                 adres zamieszkania

                                            Pozwana:  imię i nazwisko
                                                                adres zamieszkania
                                                           
                                                            

                                      Pozew o rozwód bez orzekania o winie

W imieniu własnym wnoszę o:
1.  Rozwiązanie przez rozwód bez orzekania o winie związku małżeńskiego powoda (podać imię i nazwisko) z pozwaną (podać imię i nazwisko), zawartego w dniu 14 stycznia 1995 r. przed Urzędem Stanu Cywilnego we Wrocławiu,
2. Powierzenie obojgu rodzicom wykonywania pełnej władzy rodzicielskiej i nieograniczonych kontaktów nad małoletnim synem stron z ustaleniem, iż miejsce zamieszkania dziecka będzie przy pozwanej oraz główną pieczę nad małoletnim będzie sprawowała matka,
3.  Zasądzenia od powoda na rzecz pozwanej (podać imię i nazwisko)  500 zł (pięćset złotych) alimentów na rzecz małoletniego syna, płatne do 10 każdego miesiąca do rąk pozwanej,
4. Zaniechanie wydania orzeczenia odnośnie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
5. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według  norm przepisanych.

                                                 
  Uzasadnienie
       
     Strony zawarły związek małżeński przed Urzędem Stanu Cywilnego we Wrocławiu dnia 14 stycznia 1995 r. Z małżeństwa strony posiadają jedno dziecko, syna w wieku 16 lat.

Dowód: kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa

Dowód: kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka

            Strony przed zawarciem związku małżeńskiego znały się ok. 6 miesięcy. Początkowo małżeństwo było udane, małżonkowie obdarzali się uczuciem oraz zamieszkali ze sobą zaraz po ślubie. Rok po zawarciu związku małżeńskiego urodził się nam syn. Małżeństwo było jak najbardziej skonsumowane, istniało wspólne pożycie, a mianowicie zachodziła więź duchowa – psychiczna, fizyczna, jak również więź gospodarcza.
   
 Następnie należy opisać stan faktyczny na dzień dzisiejszy oraz dlaczego zdecydowaliśmy się na rozwód.


                                                                                                   Z wyrazami poważania
                                                                                                       czytelny podpis

                                                                                                 

Załączniki:

1.      odpis pozwu wraz z wszystkimi załącznikami,
2.      kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa,
3.      kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
4.
5.

PRAWO CYWILNE - PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Co trzeba zrobić aby uzyskać podział majątku po rozwodzie?

Jeśli jesteśmy w stanie porozumieć się co do zgodengo podziału to możemy udać się do Kancelarii Notarialnej i spisać akt notarialny - zniesienia wspólności ustawowej. A jeśli niestety nie jesteśmy w stanie dojść do konsensusu odnośnie podziału wspólnego majątku to pozostaje nam wyłącznie droga sądowa do załatwienia tej sprawy.

Każdy z małżonków po rozwiązaniu związku małżeńskiego, może bowiem wystapić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej. Ugodowy i zgodny podział możemy także dokonać przed sądem.

PRZYKŁADOWY WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

                                                                                     Wrocław, dnia 26 listopada 2012 r.
                       
                                                                            Sąd Rejonowy w Bolesławcu
                                                                            Wydział I Cywilny
                                                                            ul. Sądowa 1
                                                                            59-700 Bolesławiec

                                               Wnioskodawca: imię i nazwisko
                                                                           adres zamieszkania
                                                      Uczestnik
                                                 postępowania
:  imię i nazwisko
                                                                          adres zamieszkania


Wartość przedmiotu sprawy: 440.000 zł
(czterysta czterdzieści tysięcy złotych)

WNIOSEK
o podział majątku wspólnego małżonków
po ustaniu małżeństwa przez rozwód

Niniejszym w imieniu własnym wnoszę o:

1. Ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy (podać imię i nazwisko) i uczestnika postępowania (podać imię i nazwisko) wchodzą następujące elementy majątku:
(przykładowe wyliczenie)
A. lokal mieszkalny położony w … … … … … … …… … … … …, o wartości … … … … … … … zł,
B. komplet mebli wypoczynkowych, o wartości … … … … … … … zł,
C. komplet mebli stołowych, o wartości … … … … … … … zł,
D. sprzęt elektroniczny w postaci … … … … … … …, o wartości … … … … … … … zł,
E. samochód marki … … … … … … … o wartości … … … … … … zł
(wyliczenie powinno obejmować wszystkie przedmioty, które strony nabyły wspólnie w czasie trwania małżeństwa wraz z ich aktualną wartością)

2. Dokonanie podziału majątku wspólnego przez przyznanie:
a) wnioskodawcy przedmiotów wymienionych w punkcie 1 wniosku, podpunkt od … … do … … ,
b) uczestnikowi postępowania przedmiotów wymienionych w punkcie 1 wniosku, podpunkt od … … do … … .
3. Zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy dopłaty w kwocie … … … … … … … tytułem wyrównania wartości jego udziału.
4. Zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przypisanych


                                                                Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński w dniu … … … … … … …. Małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w … … … … … … …… … … … … … …, sygn. akt … … … … … … …. Strony zawierały / nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej.
Majątek wspólny znajduje się w … … … … … … …… … … … … … ….
Uczestnik postępowania wyraził / nie wyraził zgody na proponowany podział majątku.
Podział majątku jest uzasadniony, ponieważ … … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… … … … … … …… ….
(Przykładowe uzasadnienie)
Wnioskodawczyni w ramach podziału majątku chciałaby otrzymać mieszkanie wraz z wyposażeniem, bowiem po orzeczeniu rozwodu wnioskodawczyni pozostała we wspólnym mieszkaniu stron wraz z małoletnimi dziećmi, natomiast uczestnik postępowania wyprowadził się i dysponuje własnym lokalem mieszkalnym.


                                                                                    Z wyrazami poważania          
                                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1) odpis wniosku wraz z załącznikami,
2) tytuły własności poszczególnych składników majątku w 2 egz.,
3) odpis wyroku rozwodowego w 2 egz.,
4) zgodny plan podziału majątku w 2 egz. (jeśli istnieje),
5) dowód uiszczenia opłaty stałej w wys. 1000 zł lub 300 zł (przy zgodnym planie podziału).

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE - OBRONA DŁUŻNIKA

Jakie środki prawne może podjąć dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika?

Co to jest powództwo opozycyjne i kiedy można z niego skorzystać, jak również co to jest skarga na czynności komornika i kiedy można z niej skorzytać?

Dłużnik może skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego a konkretnie z powództwa opozycyjnego przed wszczęciem egekucji, w jej trakcie, jak również po zakończonej egzekucji.
Zgodnie z art. 840 par 1 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego w całości bądź części albo ograniczenia, jeżeli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwiestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
2) po powstaniu tytułu egekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczeniam jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c., wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Powództwa przeciwegekucyjne są rozpoznawane przez sąd w zwyłkym postępowaniu. Z powództwa opozycyjnego może skorzystać dłużnik w celu ochrony swoich praw poprzez wytoczenie powództwa o:
1. pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności ( w całości bądź w części), jak też ograniczenie, albo
2. ustalenie nieistnienia należności.

Kolejnym rodzajem powództwa opozycyjnego jest żądanie dłużnika stwierdzenia odmowy wykonania europejskiego tytułu wykonawczego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności lub w części

Co to jest skarga na czyności komornika i kiedy można taką skargę na komornika złożyć?

Na czynności oraz zaniechanie czynności przez komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego (art. 767 par 1 k.p.c.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a więc jeżeli nie został przedwidziany inny środek zaskarżenia, albo wniesienie takiej skargi jest niedopusczalne. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

Skargę wraz z odpisem wnosi się w terminie tygodniowym do sądu. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności. Sąd rozpoznaję skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu. Sąd rozpoznaję skargę na posiedzeniu niejawnym, chyba że zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wysłuchania stron lub innych osób.

WZÓR SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA I POWÓDZTWA OPOZYCYJNEGO

już wkrótce