Translate

poniedziałek, 19 listopada 2012

POSTĘPOWANIE CYWILNE - WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Kiedy i w jakich przypadkach można wznowić postępowanie cywilne?


Możemy żądać wznowienia postępowania cywilnego, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Na przykład gdy nie zaskarżyliśmy wyroku sądu pierwszej instancji i stał się on prawomocny i sprawa trafiła do Komornika w celu wykonania wyroku. Postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.

Możemy na podstawie przepisu art. 401 k.p.c. żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:
1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

Jeżeli strona występowała bez adwokata bądź radcy prawnego i przebywała na zwolnieniu lekraskim, uzyskując od biegłego sądowego zwolnienie z obowiązku stawiania sie na sprawy sądowe, a mimo to został wydany wyrok lub postanowienie to jest to na pewno przesłanka do wznowienia postepowania z powodu nieważności takiego postępowania.

Zgodnie z przepisem art. 403 par 1 k.p.c. można również żądać wznowienia postepowania:
1) gdy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;
2) gdy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

Z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów.

Zgodnie z przepisem art. 401 z indeksem 1 k.p.c. można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Kanstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Zgodnie z przepisem art. 403 par 2 k.p.c. można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takicj okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Zgodnie z przepisem art. 403 par 4 k.pc. można żądać wznowienia, jeżeli na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postepowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, uchylone lub zmienione zgodnie z art. 416 z indeksem 1 k.p.c.

Właściwość sądu

Do wznowienia postępowania zawsze właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów różnych instancji, właściwy jest sąd instancji wyższej (art. 405 k.p.c).

Termin do wniesienia skargi

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub przedstawiciel ustawowy (art. 407 pra 1 k.p.c). Po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana (art. 408 k.p.c.).


                            PRZYKŁADOWY WZÓR SKARGI O WZNOWIENIE


                                                                                  Wrocław, dnia 17 października 2012 r.

                                                                     Sąd Rejonowy  dla Wrocławia – Fabrycznej
                                                                     XIV Wydział Cywilny
                                                                     ul. Podwale 30
                                                                     50-040 Wrocław                                   Wnioskodawca:   imię i nazwisko
                                       (lub powód)      adres zamieszkania
                                                                                                          
                                       Uczestniczka:   imię i nazwisko 
                                       (lub pozwana)   adres zamieszkania
                                                                                         

Wartość przedmiotu sporu: 440.000,00
  (czterysta czterdzieści tysięcy złotych)SKARGA UCZESTNICZKI O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
ZE WZGLĘDU NA NIEWAŻNOŚĆ


            Zaskarżam w całości prawomocne postanowienie częściowe Sądu Rejonowego dla Wrocławia -  Fabrycznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie (podać sygnaturę akt), albowiem uczestniczka nie była należycie reprezentowana, przez co została pozbawiona możności obrony swych praw (art. 379 pkt 5 k.p.c.)  i może zgodnie z przepisem art. 401 pkt 2 k.p.c. żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności.

            W imieniu własnym wnoszę o:
1.      Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem częściowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej (podać sygnaturę akt) z dnia 27 grudnia 2011 r. na podstawie art. 401 pkt 2 k.p.c., z powodu zaistniałych  przyczyn nieważności, jak również postanowienie to jest niesłuszne w świetle stanu faktycznego, bowiem całkowicie podważono i nie uwzględniono zapisów z aktu notarialnego z dnia 20 marca 1984, który jest „rzeczą świętą”, iż uczestniczka nabyła nieruchomość z majątku odrębnego (osobistego), co wnioskodawca osobiście potwierdził oraz był przy sporządzaniu tego aktu notarialnego, natomiast w postępowaniu wyjaśniał nieprawdę i twierdził, że nie uczestniczył przy sporządzaniu tego aktu bo był w pracy.
2.      Uchylenie postanowienia częściowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej (podać sygnaturę akt) z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz ponowne rozpoznanie sprawy,
3.      Wstrzymanie wykonania postanowienia  Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej (podać sygn. akt)  z dnia 27 grudnia 2011 r., poprzez umorzenie bądź zawieszenie egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej  Radosława Wacowskiego (podać sygn, akt) - do czasu rozpatrzenia skargi o wznowienie postępowania, bowiem grozi uczestniczce postępowania niepowetowana szkoda (tj. dodatkowe koszty egzekucji, zaniżone oszacowanie nieruchomości i wystawienie na licytację w 3/4 wartości oszacowania) w kwocie ponad 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
4.      Zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki kosztów procesu według norm przepisanych.


Uzasadnienie

Opisać dokładnie stan faktyczny sprawy, poprzeć dowodami. Z jakich powodów strona skarżąca nie mogła normalnie zaskarżyć wyroku apelacją.

                                                                                                       Z wyrazami poważania
                                                                                                              czytelny podpis

Załączniki:
1. odpis skargi o wznowienie wraz z wszystkimi załącznikami,
2
3.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz